k o n s u m e n t k r e d y t r o z w i ą z a n i a
czytaj więcej
ukryj
Informacja na rynku usług finansowych

Już jutro we Wrocławiu rozpoczyna się dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”, organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i będąca kontynuacją zeszłorocznego wydarzenia. Wśród bardzo wielu ciekawych tematów, dr Dominika Rogoń wystąpi z prelekcją “Informacje przedumowne w kredycie konsumenckim i hipotecznym – cel, sens, sposób dostarczenia konsumentowi”. Program całej konferencji znajduje się w załączniku.

czytaj więcej
ukryj
Kongres Sektora FinTech

W dniu 28 marca br. odbył się w Warszawie I Kongres Sektora FinTech, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ramach trzech paneli dyskusyjnych poruszane były m.in. takie problemy, jak: “fintegration” – współpraca start-up’ów fintechowych z bankami, otoczenie regulacyjne innowacji w usługach finansowych, bariery legislacyjne i podejście regulatorów, wpływ wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy PSD II i rozporządzenia RODO na ofertę branży, problemy związane z działalnością platform P2P lending, jak również finansowanie sektora FinTech.

czytaj więcej
ukryj
Ustawa o kredycie hipotecznym

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Warszawie odbył się warsztat zorganizowany przez V Financial Conferences, poświęcony aktualnemu projektowi ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Podczas bardzo interaktywnego spotkania Mec. Dominika Rogoń przedstawiła problemy związane z nową regulacją obowiązków informacyjnych w reklamie kredytu hipotecznego i w arkuszu ESIS, a także projektowaną procedurę zawierania umowy o kredyt hipoteczny.

czytaj więcej
ukryj
III. Kongres Kredytu Konsumenckiego

W dniu 28 września 2016 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbędzie się organizowany przez Związek Banków Polskich III. Kongres Kredytu Konsumenckiego pod hasłem „Kredyt konsumencki – wyzwania i oczekiwania”. Podczas Kongresu poruszone zostaną przede wszystkim zagadnienia wynikające z ostatnich regulacji mających wpływ na rynek kredytów konsumenckich (nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Rekomendacja „U” KNF, Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego), a także aktualne problemy funkcjonowania kredytów konsumenckich z punktu widzenia regulatorów rynku. Mec. Dominika Rogoń przedstawi najistotniejsze kwestie związane z obowiązującymi od 11 marca br. limitami pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. W załączeniu szczegółowa agenda Kongresu.

czytaj więcej
ukryj
USTAWA O KREDYCIE HIPOTECZNYM- seminarium ISPB

W dniu 9 czerwca br. Mec. Dominika Rogoń poprowadzi seminarium-warsztat na temat zmian czekających już wkrótce rynek kredytodawców hipotecznych, pośredników kredytowych oraz instytucji pożyczkowych, związanych z implementacją dyrektywy 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (tzw. dyrektywa hipoteczna). Zmiany będą dotyczyły zarówno treści dokumentacji kredytowej, jak i organizacji procedury udzielania konsumenckich kredytów hipotecznych. Program seminarium uwzględnia przepisy projektu ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 25 maja 2016 r., opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 4 czerwca 2016 r.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
czytaj więcej
ukryj
Nie tylko hipoteka...

Pod takim, nieco przewrotnym tytułem, nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się Zeszyt Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu. Zeszyt jest zbiorem artykułów napisanych przez uczniów – głównie byłych doktorantów – Pana Profesora. Dr Dominika Rogoń jest autorką tekstu “Kredyt hipoteczny w “pakiecie” z usługą dodatkową w świetle dyrektywy hipotecznej”.

czytaj więcej
ukryj
Kredyt konsumencki - orzecznictwo TS UE

Ukazał się zeszyt 1/2015 Kwartalnika Prawa Prywatnego, w którym dr Dominika Rogoń podsumowuje najciekawsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związane z problematyką kredytu konsumenckiego (Berliner Kindl Brauerei, Cofinoga Mérignac, El Corte Inglés, Rampion, Scarpelli, Heininger, Schulte, Crailsheimer Volksbank, Hamilton). Opracowanie zawiera także szczegółowy komentarz do wyroku TS UE z 12 lipca 2012 r. w sprawie SC Volksbank România SA v. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor — Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (C 602/10). Druga część artykułu, autorstwa dr hab. Marleny Pecyny, dotyczy sprzedaży konsumenckiej. Artykuł w zeszycie 1/2015 stanowi kontynuację opracowania zamieszczonego w zeszycie 3/2014 (nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwe postanowienia umowne).

czytaj więcej
ukryj
KOSZTY KREDYTU

W numerze 6. niemieckiego czasopisma “Zeitschrift Osteuropa Recht” ukaże się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Regelungen bezueglich Kreditkosten im polnischen Recht”, dotyczący szeroko rozumianych, aktualnych i projektowanych ograniczeń wysokości kosztów związanych z kredytem konsumenckim i bankowym.

czytaj więcej
ukryj
UMOWY OPCYJNE - glosa

W numerze 3/2013 Monitora Prawa Bankowego ukaże się glosa dr Dominiki Rogoń do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., dotyczącego obowiązków informacyjnych banków przy zawieraniu umów opcyjnych.

czytaj więcej
ukryj
Usługi płatnicze - numer specjalny MPB

Ukazał się numer specjalny Monitora Prawa Bankowego, poświęcony ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, która powinna być w pełni wdrożona w bankach do dnia 24 października br. W numerze m.in. artykuł dr Dominiki Rogoń o usługach płatniczych powiązanych z kredytem. W załączniku można się zapoznać ze spisem treści całego numeru.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|