k o n s u m e n t k r e d y t r o z w i ą z a n i a
czytaj więcej
ukryj
Nowelizacja Rekomendacji "T"

W dniu 15 października br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji „T” dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Potrzeba zmian wynikła z niekorzystnych zjawisk rynkowych, jakie spowodowały obecne, restryktywne wymogi Rekomendacji „T”, w postaci istotnego zahamowania akcji kredytowej banków w obszarze detalicznym. Jednocześnie proces ten ma swoje odbicie w zaktywizowaniu działalności rynku finansowego niepodlegającego nadzorowi, tzw. shadow banking. Wśród najistotniejszych proponowanych zmian należy wskazać: – wyraźne rozdzielenie zakresów regulacji Rekomendacji „T” i Rekomendacji „S” (dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie), – odejście od sztywnych norm regulujących dopuszczalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań finansowych do dochodu klienta detalicznego (wskaźnik DtI) – obecne wytyczne liczbowe zawarte w rekomendacji 10.4. mają zostać uelastycznione przez określanie wskaźnika DtI w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem, – wprowadzenie możliwości stosowania przez banki spełniające określone kryteria uproszczonych metod oceny zdolności kredytowej – np. scoring, oświadczenie klienta o wysokości dochodów i ponoszonych wydatkach (w zależności od wysokości kredytu i długości okresu współpracy klienta z bankiem), – uporządkowanie kryteriów oceny zdolności kredytowej klienta, wprowadzenie konieczności każdorazowego korzystania przez banki z zewnętrznych baz danych w procesie oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego oraz aktywnego uczestnictwa w ich funkcjonowaniu.

czytaj więcej
ukryj
Rusza projekt „Made in Europe”

Dzięki grantowi przyznanemu przez Narodowe Centrum Nauki Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w ramach konkursu „Maestro 2” rozpoczynają się prace nad projektem „”Made in Europe” – europejskie prawne standardy jakości usług świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku. Modelowe rozwiązania prawa zobowiązań zorientowanego na usługi.” Punktem wyjścia planowanych badań będzie pytanie, w jakim stopniu różnice pomiędzy krajowymi porządkami prawnymi państw Unii Europejskiej, w zakresie przepisów regulujących świadczenie usług, kreują barierę dla rozwoju wspólnego europejskiego rynku. Kolejnym analizowanym zagadnieniem będzie kwestia, czy byłoby w ogóle możliwe opracowanie uniwersalnego prawa zobowiązań ujętego z perspektywy specyfiki umów o świadczenie usług, co wymagałoby zaproponowania zupełnie nowej struktury prawa zobowiązań, zrywającej z systemem tradycyjnie zorientowanym wokół umowy sprzedaży. Głównym celem projektu jest dostarczenie nowych kompleksowych instrumentów regulacyjnych dostosowanych do specyfiki umów o świadczenie usług, w postaci: – Projektu Standardowych Reguł prawa umów o świadczenie usług (prawo modelowe), będących propozycją spójnej, perspektywicznej regulacji modelowej stanowiącej uniwersalną bazę dla regulacji krajowych, opracowaną w oparciu o pogłębioną analizę europejskiego otoczenia prawnego, oraz – Projektu modelowych przepisów Instrumentu Opcjonalnego dla umów o świadczenie usług (prawo modelowe), stanowiących propozycję regulacji komplementarnej do proponowanego przez Komisję Europejską projektu instrumentu opcjonalnego, ale dedykowaną umowom o świadczenie usług. Projekt przewiduje ponadto bieżące publikacje wyników badań w czasopismach polskich i obcych, a także seminaria, warsztaty i konferencje międzynarodowe poświęcone analizowanym zagadnieniom. Dr Dominika Rogoń jest jednym z członków zespołu badawczego projektu „Made in Europe”, w skład którego wchodzą naukowcy związani z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Fryderyk Zoll.

czytaj więcej
ukryj
Prawo konsumenckie - tom VII Komentarzy Prawa Prywatnego - już jest!

Po wielu miesiącach pracy Autorów i Redaktorów ukazał się najobszerniejszy na rynku komentarz do prawa konsumenckiego – tom VII Komentarzy Prawa Prywatnego Wydawnictwa C.H. Beck zatytułowany “Prawo konsumenckie”, pod redakcją naukową dr. hab. Konrada Osajdy. Dzieło obejmuje komentarze do 14 aktów (bądź ich fragmentów) składających się na przepisy sektorowe o ochronie praw konsumentów. Mec. Dominika Rogoń jest współautorką komentarza do ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a konkretnie do następujących zagadnień: reklama kredytu hipotecznego, sprzedaż wiązana i łączona, obowiązki informacyjne pośredników kredytu hipotecznego, zasady obliczania RRSO i kształtowania stóp procentowych, badanie zdolności kredytowej, umowa o kredyt hipoteczny, spłata kredytu hipotecznego przed terminem, odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta. Mamy nadzieję, że poziom merytoryczny komentarza i jego szczególny, przyjazny użytkownikowi układ, zyskają uznanie u Czytelników!

czytaj więcej
ukryj
Praktyka bankowa - 200 Q&A

Już 200 odpowiedzi na zapytania praktyczne Użytkowników Profesjonalnego Serwisu Bankowego WoltersKluwer udzielonych przez Mec. Dominikę Rogoń. Ostatnie zapytania dotyczyły głównie problemów związanych z kosztami kredytu konsumenckiego i hipotecznego, kwalifikacji produktów jako umowy o kredyt hipoteczny i stosowania reżimu u.k.h., jak również postępowania ze środkami na rachunkach bankowych po śmierci posiadacza rachunku.

czytaj więcej
ukryj
Wyjaśnienia przy kredycie hipotecznym

W numerze specjalnym Monitora Prawa Bankowego (7-8, 2018) poświęconym w całości nowej regulacji kredytu hipotecznego, ukazał się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Wyjaśnienia dotyczące kredytu hipotecznego”. Przedmiotem publikacji jest analiza obowiązku udzielania wyjaśnień konsumentowi na podstawie art. 18 u.k.h., z uwzględnieniem treści formularza informacyjnego, usług dodatkowych do kredytu hipotecznego, zasad spłaty kredytu i konsekwencji zalegania ze spłatą.

czytaj więcej
ukryj
Platformy usług finansowych

W numerze 3/2017 czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego ukazał się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług finansowych”. W publikacji rozważany jest status i aktualne problemy prawne tzw. porównywarek usług finansowych oraz platform pożyczek społecznościowych (“peer-to-peer lending”, “P2PL”). Ponadto przedmiotem opracowania jest ocena tego rodzaju platform z punktu widzenia projektu Dyrektywy o Internetowych Platformach Pośredniczących, przygotowanego przez międzynarodową akademicką grupę badawczą w zakresie prawa usług cyfrowych.

czytaj więcej
ukryj
150 odpowiedzi praktycznych

Już 150 odpowiedzi udzieliła Mec. Dominika Rogoń na zapytania Użytkowników Profesjonalnego Serwisu Bankowego Wolters Kluwer S.A. W ostatnim czasie najwięcej pytań dotyczyło interpretacji przepisów o limitach kosztów kredytu konsumenckiego, tajemnicy bankowej oraz problemów praktycznych wynikających z nowej regulacji rachunków uśpionych.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|