k o n s u m e n t k r e d y t r o z w i ą z a n i a
czytaj więcej
ukryj
Informacja na rynku usług finansowych

Już jutro we Wrocławiu rozpoczyna się dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”, organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i będąca kontynuacją zeszłorocznego wydarzenia. Wśród bardzo wielu ciekawych tematów, dr Dominika Rogoń wystąpi z prelekcją “Informacje przedumowne w kredycie konsumenckim i hipotecznym – cel, sens, sposób dostarczenia konsumentowi”. Program całej konferencji znajduje się w załączniku.

czytaj więcej
ukryj
Kongres Sektora FinTech

W dniu 28 marca br. odbył się w Warszawie I Kongres Sektora FinTech, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ramach trzech paneli dyskusyjnych poruszane były m.in. takie problemy, jak: “fintegration” – współpraca start-up’ów fintechowych z bankami, otoczenie regulacyjne innowacji w usługach finansowych, bariery legislacyjne i podejście regulatorów, wpływ wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy PSD II i rozporządzenia RODO na ofertę branży, problemy związane z działalnością platform P2P lending, jak również finansowanie sektora FinTech.

czytaj więcej
ukryj
III. Kongres Kredytu Konsumenckiego

W dniu 28 września 2016 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbędzie się organizowany przez Związek Banków Polskich III. Kongres Kredytu Konsumenckiego pod hasłem „Kredyt konsumencki – wyzwania i oczekiwania”. Podczas Kongresu poruszone zostaną przede wszystkim zagadnienia wynikające z ostatnich regulacji mających wpływ na rynek kredytów konsumenckich (nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Rekomendacja „U” KNF, Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego), a także aktualne problemy funkcjonowania kredytów konsumenckich z punktu widzenia regulatorów rynku. Mec. Dominika Rogoń przedstawi najistotniejsze kwestie związane z obowiązującymi od 11 marca br. limitami pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. W załączeniu szczegółowa agenda Kongresu.

czytaj więcej
ukryj
V KONGRES PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI

W dniu 7 czerwca br. w Klubie Bankowca w Warszawie odbędzie się V Kongres Prawa Bankowego i Informacji, którego organizatorem jest Związek Banków Polskich. Mec. Dominika Rogoń weźmie udział w panelu poświęconym zmianom w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, z komentarzem dotyczącym zmian w modelu kontroli wzorców umownych pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień (klauzul abuzywnych).

czytaj więcej
ukryj
USŁUGI FINANSOWE - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”. Mec. Dominika Rogoń została zaproszona do udziału w konferencji, podczas której wygłosi prelekcję: “Nowe standardy konsumenckich kredytów hipotecznych – rewolucja, postęp, status quo?”. W załączniku znajduje się pełny program Konferencji.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
czytaj więcej
ukryj
Platformy usług finansowych

W numerze 3/2017 czasopisma Transformacje Prawa Prywatnego ukazał się artykuł dr Dominiki Rogoń pt. “Internetowe platformy pośredniczące w zakresie usług finansowych”. W publikacji rozważany jest status i aktualne problemy prawne tzw. porównywarek usług finansowych oraz platform pożyczek społecznościowych (“peer-to-peer lending”, “P2PL”). Ponadto przedmiotem opracowania jest ocena tego rodzaju platform z punktu widzenia projektu Dyrektywy o Internetowych Platformach Pośredniczących, przygotowanego przez międzynarodową akademicką grupę badawczą w zakresie prawa usług cyfrowych.

czytaj więcej
ukryj
150 odpowiedzi praktycznych

Już 150 odpowiedzi udzieliła Mec. Dominika Rogoń na zapytania Użytkowników Profesjonalnego Serwisu Bankowego Wolters Kluwer S.A. W ostatnim czasie najwięcej pytań dotyczyło interpretacji przepisów o limitach kosztów kredytu konsumenckiego, tajemnicy bankowej oraz problemów praktycznych wynikających z nowej regulacji rachunków uśpionych.

czytaj więcej
ukryj
Ustawa o kredycie hipotecznym - uchwalona przez Sejm

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W ślad za dyrektywą 2014/17/UE, w części prywatnoprawnej ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków informacyjnych banków i SKOK-ów jako kredytodawców hipotecznych wobec konsumentów, w szczególności znacznie rozszerzony formularz informacyjny. Szczegółowo uregulowana została procedura zawierania umowy o kredyt hipoteczny, w tym zasady oferowania kredytobiorcom usług dodatkowych, jak również warunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego i zaspokojenia się kredytodawcy z kredytowanej nieruchomości. W części publicznoprawnej znajdują się bardzo istotne dla praktyki wymogi organizacyjne dla pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu, a także zasady nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W przyjętej wersji ustawy zrezygnowano natomiast z budzącego ostatnio najwięcej kontrowersji postanowienia o zakazie przekazywania przez kredytodawcę pośrednikowi wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za wykonywanie czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego.

czytaj więcej
ukryj
Nie tylko hipoteka...

Pod takim, nieco przewrotnym tytułem, nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się Zeszyt Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu. Zeszyt jest zbiorem artykułów napisanych przez uczniów – głównie byłych doktorantów – Pana Profesora. Dr Dominika Rogoń jest autorką tekstu “Kredyt hipoteczny w “pakiecie” z usługą dodatkową w świetle dyrektywy hipotecznej”.

czytaj więcej
ukryj
Kredyt konsumencki - orzecznictwo TS UE

Ukazał się zeszyt 1/2015 Kwartalnika Prawa Prywatnego, w którym dr Dominika Rogoń podsumowuje najciekawsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związane z problematyką kredytu konsumenckiego (Berliner Kindl Brauerei, Cofinoga Mérignac, El Corte Inglés, Rampion, Scarpelli, Heininger, Schulte, Crailsheimer Volksbank, Hamilton). Opracowanie zawiera także szczegółowy komentarz do wyroku TS UE z 12 lipca 2012 r. w sprawie SC Volksbank România SA v. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor — Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (C 602/10). Druga część artykułu, autorstwa dr hab. Marleny Pecyny, dotyczy sprzedaży konsumenckiej. Artykuł w zeszycie 1/2015 stanowi kontynuację opracowania zamieszczonego w zeszycie 3/2014 (nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwe postanowienia umowne).

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|