Specjalizacje

KREDYT KONSUMENCKI

w szczególności:

 • kredyt wiązany i usługi dodatkowe (“pakiety” umów, w tym bancassurance)
 • forma i treść umowy o kredyt konsumencki, formularza informacyjnego, oświadczeń dodatkowych
 • tryb zawarcia i zmiany umowy o kredyt konsumencki
 • zagadnienia na styku usług płatniczych i kredytu konsumenckiego
 • koszty kredytu konsumenckiego, w tym limity pozaodsetkowych kosztów kredytu
 • przedterminowa spłata, wypowiedzenie umowy o kredyt konsumencki
 • sankcja kredytu darmowego

USŁUGI PŁATNICZE

w szczególności:

 • kwalifikacja usługi płatniczej
 • rachunki płatnicze i instrumenty płatnicze
 •  umowy ramowe o usługi płatnicze
 •  obowiązki informacyjne w transakcjach płatniczych
 • wykonanie transakcji płatniczych i odpowiedzialność

INFORMACJA I DANE OSOBOWE

w szczególności:

 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • informacja kredytowa i rejestry kredytowe
 • udostępnianie i wymiana informacji gospodarczych
 • dostęp do informacji publicznej

KREDYT HIPOTECZNY

w szczególności:

 • forma i treść umowy o kredyt hipoteczny, formularza informacyjnego, oświadczeń dodatkowych
 • obowiązki informacyjne wobec konsumenta
 • sprzedaż wiązana i łączona (w tym bancassurance)
 • wymogi dotyczące wiedzy i kompetencji personelu
 • doradztwo kredytowe i regulacje zapobiegające konfliktom interesów
 • regulacja pośrednictwa kredytowego i outsourcingu

OCHRONA KONSUMENTA

w szczególności:

 • uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • kontrola abuzywności postanowień wzorców umów
 • praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • regulacja missellingu
 • umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • inne regulacje konsumenckie

REKLAMA USŁUG FINANSOWYCH

w szczególności:

 • ustawowe obowiązki informacyjne w reklamie produktów finansowych
 • dobre praktyki rynkowe reklamowania usług finansowych
 • reklama wprowadzająca w błąd w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

CZYNNOŚCI BANKOWE

w szczególności:

 • umowa rachunku bankowego
 • przywileje rachunków oszczędnościowych
 • rachunki wspólne
 • rachunek małoletniego
 • regulacja rachunków uśpionych
 • umowa kredytu bankowego
 • egzekucja z rachunków bankowych
 • tajemnica bankowa
 • zabezpieczenia wierzytelności

WZORCE UMÓW

w szczególności:

 • kwalifikacja wzorców
 • procedura zmiany wzorca
 • ocena postanowień wzorca pod kątem abuzywności
 • skutki uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

UMOWY PRAWA CYWILNEGO I UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

w szczególności:

 • przygotowywanie i analiza umów sprzedaży, umów najmu, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych, umów ubezpieczenia, porozumień o współpracy
 • przygotowywanie i analiza umów zabezpieczenia wierzytelności (umowa zastawu zwykłego, umowa zastawu rejestrowego, umowa o ustanowienie hipoteki, umowa poręczenia, umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo na zabezpieczenie, rachunek escrow, zabezpieczenia nienazwane)

Oferta Kancelarii

 • bieżąca obsługa banków, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych (w tym sektora FinTech)
 • konsultacje, opracowywanie opinii prawnych
 • krótkie wyjaśnienia przepisów
 • przygotowywanie i analiza dokumentacji produktowych, regulaminów, formularzy kredytowych, oświadczeń, wymaganych zgód klientów, treści marketingowych
 • przygotowywanie i analiza dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO)
 • przygotowywanie i analiza umów w obrocie gospodarczym
 • reprezentacja w sprawach spornych (w tym w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 • szkolenia dostosowane do zapotrzebowania Klienta i wskazanego zakresu problemowego

Co wyróżnia Kancelarię

 • wieloletnie doświadczenie w branży consumer finance (w szczególności: kilkadziesiąt opinii prawnych dla banków i instytucji finansowych, kilkanaście dokumentacji produktowych, stała obsługa kilku instytucji pożyczkowych z sektora FinTech, kilkadziesiąt szkoleń branżowych)
 • wysoki poziom merytoryczny usług, wynikający z połączenia wszechstronnej podbudowy teoretycznej i doświadczenia praktycznego w obszarach specjalizacji
 • rzetelna, rzeczowa i wyczerpująca analiza zagadnień będących przedmiotem zlecenia
 • jasne przedstawienie kwestii problemowych i propozycji rozwiązań
 • racjonalne i konstruktywne podejście do problemów praktyki
 • szybki i stały kontakt z Klientem